کشاورزهای انجیردار

علی حسین بنازاده

کشاورزهای زعفران کار

ابراهیم توکلی

زنبور داران

محمد علی آزادی

کشاورزهای پسته کار

ثبت نام