1399-05-03
پسته اکبری

شهرت و معروفیت پسته اکبری

شهرت و معروفیت پسته اکبری بر می گردد به زمان های قدیم در شهر انار از توابع سیرجان ، فردی به نام آقای اکبر بسنجیده معروف […]
ثبت نام