1399-01-21
خواص بادام

خواص مغز بادام

بادام درختی است که بومی کشور های آسیای مرکزی و ایران که در کشورهای دیگر خارج از آسیای مرکزی نیز کشت می شود. کشور امریکا اولین […]
ثبت نام