1399-07-30

زرشک

زرشک این گیاه وحشی بیشتر در مناطق نیمه گرمسیری و کوهستانی و در کنار رودخانه و جاهای مرطوب به صورت خود رو می روید ، بوته […]
ثبت نام